Ambassador informed the result of 13th National Party Congress

Ngày 25/02/20212, Đảng ủy tại Ấn Độ đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Phạm Sanh Châu, đại biểu tham dự Đại hội, đã báo cáo về các kết quả của Đại hội, các nội dung chính của văn kiện và chỉ đạo về định hướng triển khai Nghị quyết Đại hội tại địa bàn.
Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Phạm Sanh Châu thông báo Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thành công rực rỡ, hoàn thành tất cả các kế hoạch với sự thống nhất và đồng thuận cao. Tính dân chủ, tính đại diện được tôn trọng tối đa cộng thêm sự chuẩn bị kỹ càng, chặt chẽ nên chất lượng của công tác nhân sự và chính sách được bảo đảm.
Về chính sách, Đại hội đề ra nhiều điểm mới quan trọng. Chỉ số hạnh phúc và mức độ thụ hưởng của nhân dân được đề cao như một mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đại hội yêu cầu khơi dậy, phát huy khát vọng, ý chí dân tộc, tinh hoa văn hóa để xây dựng nội lực quốc gia.
Đặc biệt, Đại hội đặt ra tầm nhìn xa rộng hơn, định vị vị thế đất nước đến 2025, 2030 và 2045. Các mục tiêu trên được xây dựng trên cơ sở những thành tựu của 35 năm Đổi Mới.
Trong lĩnh vực đối ngoại, văn kiện nhấn mạnh lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế và nhiệm vụ xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại xứng tầm với vị thế, uy tín mới của đất nước.
Từ góc độ Đại sứ quán, Đại sứ Sanh Châu nhấn mạnh ưu tiên tập trung đảm bảo lợi ích quốc gia – dân tộc và phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân và doanh nghiệp.
Do tình hình dịch bệnh và khoảng cách địa lý, Đảng ủy tại Ấn Độ cũng đồng thời áp dụng công nghệ để kịp thời thông tin tới các đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Tổng lãnh sự quán tại Mumbai.
Hội nghị diễn ra trong những ngày đầu xuân, là hoạt động sinh hoạt chính trị của Đảng ủy tại Ấn Độ trong năm 2021.