Webminar về “Động lực Địa chính trị và An ninh ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”

Ngày 4/3, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại Webminar “Động lực Địa chính trị và An ninh ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” do Viện Quan hệ quốc tế về Quốc phòng Việt Nam (IDIR) và Viện Liên quân Ấn Độ (USI) đồng tổ chức. Đại sứ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thảo trong đóng góp vào các hiểu biết về sự định hình khuôn khổ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời nêu lên một số nhân tố tác động tới các động lực địa-chính trị và an ninh trong khu vực.