Văn bản pháp quy

  1. Luật Cơ quan Đại diện năm 2009.
  2. Luật Quốc tịch Việt Nam 2008.
  3. Luật Di trú Việt Nam 2014.
  4. Nghị định số 82/2015/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam về miễn thị thực.
  5. Thông tư số 236/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  6. Thông tư số 189/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, sửa đổi Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009.
  7. Thông tư số 200/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính, sửa đổi Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009.