VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  1. Luật về Phái đoàn Đại diện năm 2009.
  2. Luật về Quốc tịch Việt Nam 2008.
  3. Luật Xuất nhập cảnh Việt Nam 2014.
  4. Nghị định 82/2015/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam về miễn thị thực.
  5. Thông tư số 236/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  6. Thông tư số 189/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, sửa đổi Thông tư số 236/2009/TT-BTC.
  7. Thông tư số 200/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, sửa đổi Thông tư số 236/2009/TT-BTC vào ngày 15/12/2009.