Lấy ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi)

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết và Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nhằm triển khai các văn bản trên, Bộ ta đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-BNG ngày 19/01/2023 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự kiến, dự thảo Luật sẽ được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV và trình tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XV thông qua. Đối tượng lấy ý kiến bao gồm các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 15/03/2023.

Người dân góp ý trực tiếp thông qua website chính thức tại địa chỉ: luatdatdai.monre.gov.vn

Người dân có thể tham khảo một số nội dung gợi ý như sau: