Voting process for election of deputies to the 15th National Assembly and People’s Council

Dưới đây là quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phòng bỏ phiếu.

https://infographics.vn/quy-trinh-bo-phieu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-tai-phong-bo-phieu/20115.vna