Nanogen cooperates with India company for Nanocovax Vaccine Project

PRESS RELEASE

Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC, Vietnam exclusively collaborates with Vekaria Healthcare LLP, India for the Nanocovax (COVID-19) Vaccine Project.

Becoming global torch bearers for the developing nations!

     On 8 August 2021, at The Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in New Delhi, India; Mr. Yogendra Vekaria, Founder and Managing Director of Vekaria Healthcare LLP (India), together with Dr. Ho Nhan, General Director of Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC, Vietnam have signed an exclusive pact on collaborative project related to Nanocovax (COVID-19) Vaccine Candidate.

     The event was held in a hybrid form of actual and virtual activities. The event was attended and witnessed by H.E. Mr. Phạm Sanh Châu, Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam to India, Nepal & Bhutan; Vietnamese diplomats, and representatives of Indian business communities in the healthcare, biological and pharmaceutical realms. The signatures on the exclusive pact have laid the foundation for the two companies which are torch bearers for the developing nations.

     Nanocovax is a COVID-19 vaccine candidate developed by Nanogen. The vaccine is under phase 3 clinical trial in Vietnam, which has initially shown positive results in phase 1 and phase 2. Currently, Nanogen is coordinating with agencies in Vietnam to speed up the testing process so that it can be eligible for the assessment for an emergency use approval in Vietnam.

     H.E. Ambassador Phạm Sanh Châu opines that this collaborative project is of meaningful significance at a time the COVID-19 pandemic is raging in India, Vietnam, and every corner of the world. The sped-up trial, qualification, and production of Nanocovax would save people and help the global fight against the pandemic. The project is a symbol of the comprehensive strategic partnership between the two countries and a step forward in realization of the joint vision statement signed by two Prime Ministers in December 2020.

     Mr. Yogendra Vekaria, the young, visionary entrepreneur – Founder & Managing Director of the start-up healthcare company Vekaria Healthcare LLP brought the company to an unimaginable height on an international platform, influencing the World at a young age of early 25 years; with the noble aim of benefitting the society. Vekaria Healthcare LLP is a part of Vekaria Group of Companies, headquartered in the State of Gujarat, India. Vekaria Healthcare LLP is both a research and manufacturing company in the healthcare industry; which is a rarity.

     The company has a portfolio of many high technology medical products. In the area of COVID-19 vaccines, Vekaria Healthcare LLP has explored possible cooperation with many COVID-19 vaccine candidates in different countries and decided to work with Nanogen on Nanocovax project. Vekaria Healthcare LLP will be working in exclusive collaboration with Nanogen to conduct clinical trials and do the manufacturing of the Nanocovax and other candidates, products in India and certain other developing, developed countries as well. Vekaria Healthcare LLP is also (globally) among the first few since the pandemic started, to be working on developing a recombinant vaccine, therapeutic agents – antibodies, regenerative medicine, diagnostics, etc. candidates with the amalgamation of ground-breaking & innovative ideas, technologies. They’re also working in exclusive collaboration with the Government of Gujarat State – Gujarat Biotechnology Research Centre, Department of Science & Technology and the ‘Advanced Centre for Treatment Research & Education in Cancer – Tata

     Memorial Centre (ACTREC-TMC), Department of Atomic Energy, Government of India’ (which the Hon’ble Prime Minister Mr. Narendra Modi is directly in-charge of…).

     Now, Vekaria Healthcare LLP is also coming up with its own new ‘Recombinant Human Adenovirus Vaccine Candidate’ soon for SARS-CoV-2/COVID-19; aiming to provide protection from the newer strains of SARS-CoV-2 Virus mutations like: Double Mutants, Delta, Delta Plus, Gamma, Beta, Alpha, Eta, Iota, Kappa, Lambda and other further upcoming strains, Variants of Concern (VOC), Variants of Interest (VOI) as per the WHO. And Vekaria Healthcare LLP is in the process of setting-up new, dedicated vaccine manufacturing facilities in India & other countries; and in discussion with various Indian State Governments for the same.

 

     According to Vekaria Healthcare LLP’s initial assessment, Nanocovax is developed on the platform of recombinant protein technology, and initial reports has shown great potentials to become a safe and effective COVID-19 vaccine.

The Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in India

New Delhi, 8 August 2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen, Việt Nam hợp tác độc quyền với Vekaria Healthcare LLP, Ấn Độ cho Dự án Vắc xin Nanocovax (COVID-19).

Trở thành những người mang ngọn đuốc toàn cầu cho các quốc gia đang phát triển!

    Ngày 8/8/2021, tại Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở New Delhi, Ấn Độ; Ông Yogendra Vekaria, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Vekaria Healthcare LLP (Ấn Độ) cùng với Tiến sĩ Hồ Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen, Việt Nam đã ký kết thỏa thuận độc quyền về dự án hợp tác liên quan đến vắc xin Nanocovax (COVID-19) Ứng viên.

     Sự kiện được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Sự kiện có sự tham gia và chứng kiến ​​của Ông Phạm Sanh Châu, Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Ấn Độ, Nepal & Bhutan; Các nhà ngoại giao Việt Nam và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ trong lĩnh vực y tế, sinh học và dược phẩm. Việc ký kết hiệp ước độc quyền đã đặt nền móng cho hai công ty như những người mang ngọn đuốc cho các quốc gia đang phát triển.

    Nanocovax là vắc xin COVID-19 do Nanogen phát triển, đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam, bước đầu cho kết quả khả quan ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Hiện Nanogen đang phối hợp với các cơ quan tại Việt Nam đẩy nhanh quá trình thử nghiệm để có thể đủ điều kiện đánh giá phê duyệt sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam.

    Đại sứ Phạm Sanh Châu cho rằng dự án hợp tác này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành hành ở Ấn Độ, Việt Nam và mọi nơi trên thế giới. Việc tăng tốc thử nghiệm, nâng cao trình độ và sản xuất Nanocovax sẽ cứu người và giúp toàn cầu chống lại đại dịch. Dự án là biểu tượng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và là bước tiến hiện thực hóa Tuyên bố tầm nhìn chung do hai Thủ tướng ký vào tháng 12/2020.

     Ông Yogendra Vekaria, doanh nhân trẻ, có tầm nhìn xa – Người sáng lập & Giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp chăm sóc sức khỏe Vekaria Healthcare LLP đã đưa công ty lên một tầm cao ngoài sức tưởng tượng trên nền tảng quốc tế, có tầm ảnh hưởng đến Thế giới khi mới 25 tuổi; với mục đích cao cả là mang lại lợi ích cho xã hội. Vekaria Healthcare LLP là một bộ phận của Tập đoàn Công ty Vekaria, có trụ sở chính tại Bang Gujarat, Ấn Độ. Vekaria Healthcare LLP cũng là một trong số ít các công ty nghiên cứu và sản xuất trong ngành chăm sóc sức khỏe. Công ty có một danh mục gồm nhiều sản phẩm y tế công nghệ cao. Trong lĩnh vực vắc xin COVID-19, Vekaria Healthcare LLP đã tìm hiểu khả năng hợp tác với nhiều ứng cử viên vắc xin COVID-19 ở các quốc gia khác nhau và quyết định hợp tác với Nanogen trong dự án Nanocovax. Vekaria Healthcare LLP sẽ hợp tác độc quyền với Nanogen để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng và sản xuất Nanocovax và các sản phẩm, ứng cử viên khác ở Ấn Độ và một số nước đang phát triển khác. Vekaria Healthcare LLP cũng là một trong số ít những ứng viên đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu, đang nghiên cứu phát triển vắc-xin tái tổ hợp, các tác nhân điều trị – kháng thể, thuốc tái tạo, chẩn đoán, v.v. với sự kết hợp của các ý tưởng đột phá & sáng tạo, các công nghệ. Họ cũng đang hợp tác độc quyền với Chính phủ Bang Gujarat – Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Gujarat, Sở Khoa học & Công nghệ và ‘Trung tâm Nghiên cứu & Giáo dục Điều trị Tiên tiến về Ung thư – Trung tâm Tưởng niệm Tata (ACTREC-TMC), Cục Nguyên tử Năng lượng, Chính phủ Ấn Độ ‘(mà Thủ tướng Narendra Modi trực tiếp phụ trách…).

     Giờ đây, Vekaria Healthcare LLP cũng sẽ sớm đưa ra ‘vắc-xin Adenovirus ở người tái tổ hợp’ mới cho SARS-CoV-2 / COVID-19; nhằm cung cấp khả năng bảo vệ khỏi các chủng đột biến mới hơn của Virus SARS-CoV-2 như: Double Mutants, Delta, Delta Plus, Gamma, Beta, Alpha, Eta, Iota, Kappa, Lambda và các chủng khác sắp ra mắt, Variants of Concern (VOC ), Các biến thể được quan tâm (VOI) theo WHO. Và Vekaria Healthcare LLP đang trong quá trình thiết lập các cơ sở sản xuất vắc xin chuyên dụng mới ở Ấn Độ và các quốc gia khác; và thảo luận với các Chính phủ các Bang của Ấn Độ.

    Theo đánh giá ban đầu của Vekaria Healthcare LLP’s, Nanocovax được phát triển trên nền tảng công nghệ protein tái tổ hợp, và các báo cáo ban đầu đã cho thấy tiềm năng to lớn để trở thành vắc xin COVID-19 an toàn và hiệu quả.

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ấn Độ

New Delhi, ngày 8 tháng 8 năm 2021