Chargé d’affaires delivers a virtual lecture on Vietnam and UNSC

On 15 January 2020, Chargé d’affaires Dr. Do Thanh Hai delivers a virtual lecture on “Priorities of Vietnam as a non-permanent member of United Nations Security Council in 2021”. The lecture a part of Rashtriya Raksha University Special Lecture Series on the UN Security Council.

Dr. Do Thanh Hai’s presentation focuses on four issues: (i) importance of UNSC membership in Vietnam’s foreign affairs; (ii) priorities of Vietnam in its UNSC tenure of 2020-2022; (iii) Vietnam’s activities at the UNSC in 2021; (iv) Prospect for Vietnam-India cooperation and coordination at the UNSC in 2021.

 

Sáng ngày 15/01/2021, Tham tán Đỗ Thanh Hải đã có buổi giảng bài trực tuyến nằm trong Chuỗi bài giảng chuyên đề về Hội đồng Bảo an do Đại học Rashtriya Raksha (Ấn Độ) tổ chức.

Chủ đề của bài giảng là “Những ưu tiên của Việt Nam ở Hội đồng bảo an Liên hợp quốc”

Bài giảng của Đại biện Thanh Hải tập trung vào bốn nội dung chính: (i) tầm quan trọng, ý nghĩa của vị trí Thành viên không thường trực Hội đồng bảo an đối với Việt Nam; (ii) các ưu tiên của Việt Nam trong toàn bộ nhiệm kỳ 2020-2022; (iii) một số thành tựu đạt được trong năm 2020; (iv) những điểm trọng tâm cho năm và khả năng hợp tác Việt-Ấn tại HĐBA năm 2021.